Navigace: movozice > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mladá Vožice

IČ: [00477176

adresa: Husovo nám. 182., 39143 Mladá Vožice

 

 

 

 

 

 

Posouzení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů (balanční test)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz

 

Toto Posouzení oprávněného zájmu bylo schváleno pobočným spolkem dne 21. května 2018

Datum aktualizace: 5. dubna 2019

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mladá Vožice, IČ: 00477176, adresa: Husovo nám. 182., 39143 mladá Vožice (dále také jen jako „MO JčÚS ČRS“) je základní organizační jednotkou Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu IČ: 00434116, se sídlem Rybářská 237, Boršov nad Vltavou (dále také jen jako „JčÚS ČRS“).

 

MO JčÚS ČRS zpracovává kromě jiných i následující osobní údaje svých členů:

 

 1. kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail)

 2. povolání či odbornost

 3. držitel průkazu ZTP, ZTP/P

 4. kód rybáře

 5. seznam vyznamenání

 6. pohlaví

 7. věk

 

když ke zpracování těchto osobních údajů dochází na základě oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti.

 

Podmínky a proces zpracování těchto osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), kdy jedním ze základních požadavků je zákonnost zpracování osobních údajů.

 

Zákonný titul oprávněného zájmu je v čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů definován následovně: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Zpracování je zákonné, pokud je tato podmínka splněna a to pouze v odpovídajícím rozsahu.

 

Z uvedené definice oprávněného zájmu je zřejmé, že tento musí být zdůvodněn a doložen a též že musí být porovnána přednost oprávněného zájmu správce či třetí osoby před zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. Důvodem zpracování tohoto dokumentu je tedy prokázání oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na zpracování některých osobních údajů jeho členů jako zákonného titulu zpracování. Při vypracování tohoto dokumentu byly jako vodítko použity mimo jiné i pokyny WP29 č. 217 ze dne 09. 04. 2014 ke konceptu oprávněného zájmu dle čl. 7 směrnice 95/46/ES.

 

 

Posouzení váhy oprávněného zájmu

 

Posláním JčÚS ČRS je mimo jiné rozvíjení a popularizace rybářského sportu, organizace rybářských soutěží, aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, propagace rybářství a ochrany přírody veřejnosti, vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti JčÚS ČRS, jakož i vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů JčÚS ČRS, když JčÚS ČRS realizuje své poslání jako veřejně prospěšné. MO JčÚS ČRS je základní organizační jednotkou JčÚS ČRS a vše výše uvedené se tedy vztahuje i na MO JčÚS ČRS. Dle Stanov Českého rybářského svazu, z.s., mají členové MO JčÚS ČRS povinnost osobní účastí se podílet na činnosti MO JčÚS ČRS nebo některé z organizačních jednotek Českého rybářského svazu, z.s. MO JčÚS ČRS tedy ze své podstaty organizuje spolkovou činnost, je to jeho základním posláním. Předmětné osobní údaje jsou ze strany MO JčÚS ČRS zpracovávány na základě oprávněného zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti směřující k naplnění poslání Svazu, jak je tento definován v § 2 stanov Svazu. Výše uvedené odpovídá oprávněnému zájmu MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti, která je projevem práva fyzických osob svobodně se sdružovat ve spolcích garantovaného Listinou základních práv a svobod a představuje činnost ve veřejně prospěšném zájmu, a to hned v několika ohledech (viz výše). Na základě výše uvedeného MO JčÚS ČRS konstatuje, že zájem na organizaci spolkové činnosti MO JčÚS ČRS je oprávněný, neboť je v souladu s právním řádem, je dostatečně specifický a představuje reálný a současný zájem MO JčÚS ČRS, a do určité míry i členů MO JčÚS ČRS samotných.

 

 

K posouzení nezbytnosti (užitečnosti, potřebnosti) zpracování jednotlivých osobních údajů:

 

 1. bez zpracovávání kontaktních údajů svých členů (telefonní číslo a e-mail) by MO JčÚS ČRS nemohla efektivně organizovat spolkovou činnost typu brigády, závody, apod., když jiné postupy předávání tohoto typu informací nemají potřebný účinek a dosah (jako např. vyvěšení oznámení na nástěnce), či jsou příliš finančně nákladné (např. obesílání poštou), či neumožňují provedení flexibilních změn v krátkém časovém horizontu (např. vyvěšení oznámení na nástěnce či obesílání poštou);

 

 1. bez zpracovávání osobních údajů týkajících se povolání či odbornosti členů MO JčÚS ČRS by MO JčÚS ČRS nemohla efektivně organizovat spolkovou činnost, když tyto údaje jsou potřebné za účelem možného využití odborného vzdělání či odborných zkušeností a dovedností členů při organizaci spolkové činnosti;

 

 1. bez zpracování údajů o držitelích průkazu ZTP, ZTP/P by MO JčÚS ČRS nemohla při organizaci spolkové činnosti zohledňovat zdravotní stav těchto osob za účelem osvobození od brigád či poskytnutí slev, když vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Českého rybářského svazu, z.s., potažmo MO JčÚS ČRS je jedním ze základních bodů poslání Českého rybářského svazu, z.s.;

 

 1. zpracování kódu rybáře je nezbytné pro efektivní evidenci členů, tj. administraci členství v Informačním systému Lipan;

 

 1. zpracování seznamu vyznamenání je nezbytné pro evidenci zachycení dalších skutečností v rámci spolkové činnosti, v tomto případě historie činnosti daného člena v MO JčÚS ČRS;

 

 1. zpracování údajů týkajících se pohlaví je v některých MO JčÚS ČRS nezbytné za účelem poskytnutí úlev z pracovních povinností členů (ženy);

 

 1. zpracování údajů týkajících se věku je nezbytné za účelem poskytnutí slev na povolenky (děti do 15 let, mládež od 16 do 18 let);

 

 1. zpracování údajů týkajících se pohlaví a věku je dále nezbytné pro statistické účely, a to za účelem zajištění přehledu o jednotlivých indikátorech stavu členské základny, který může být využit v souvislosti s popularizací rybářského sportu jako jedním ze základních bodů poslání Českého rybářského svazu, z.s., potažmo MO JčÚS ČRS.

 

BALANČNÍ TEST

 

A) Povaha zpracování

 

Rozumné očekávání subjektů údajů ohledně zpracovávání: Subjekty údajů jsou informovány o rozsahu, účelu a právním základu zpracování osobních údajů prostřednictvím dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů, který MO JČÚS ČRS souladu se Směrnicí pobočného spolku MO JČÚS ČRS k ochraně osobních údajů dá na vědomí všem členům MO JČÚS ČRS a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutím informací při výdeji povolenky k lovu ryb. Subjekty údajů jsou zároveň poučeny o tom, že uvedení osobních údajů v rozsahu

 

 1. kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail)

 2. povolání či odbornost

 3. držitel průkazu ZTP, ZTP/P

 

je čistě dobrovolné, tedy člen MO JČÚS ČRS není povinen tyto osobní údaje uvádět
(s důsledky z toho pro člena MO JČÚS ČRS plynoucími, kdy např. nemohou být aktivovány výhody držitelů průkazu ZTP, ZTP/P, apod). Subjekty údajů jsou dále poučeny o tom, že proti danému zpracování mohou následně vznést námitky.

 

Citlivost údajů: Osobní údaje nejsou získávány z veřejných zdrojů a jejich poskytnutí je čistě dobrovolné.

Údaj o tom, že člen MO JČÚS ČRS je držitelem průkazky ZTP, ZTP/P je tzv. citlivým údajem, neboť se týká jeho zdravotního stavu. Nicméně tato samotná informace neprozrazuje nic o konkrétním zdravotním stavu člena. Průkazky ZTP, ZTP/P obecně slouží jako průkazka, prostřednictvím které je prokazován nárok na mimořádné výhody (např. na vyhrazené místo v MHD, slevu na jízdném, parkovací průkaz a celou řadu dalších opatření). Ke stejnému účelu dochází ke zpracování tohoto údaje i ze strany MO JČÚS ČRS, kdy je toto zpracování v zájmu držitele průkazky ZTP, ZTP/P nesoucí nárok na výhody či úlevy v oblasti organizace spolkové činnosti, kdy člen MO JČÚS ČRS má určité základní povinnosti, ke kterým se dobrovolně zavázal (např. úhrada povolenky, splnění členských povinností - brigády).

Dále jsou zpracovávány osobní údaje dětí. Zájmům, základním právům a svobodám dětí je nutné přiznávat zvláštní váhu. Samotnou přihlášku dítěte do MO JČÚS ČRS podepisuje vždy zákonný zástupce, děti se tak podílí na činnosti MO JČÚS ČRS s vědomím rodičů, resp. zákonných zástupců. Zpracování osobních údajů slouží k naplnění smyslu MO JČÚS ČRS, tedy efektivní organizaci spolkové činnosti, kdy poskytnutí kontaktních údajů či údajů o průkazu ZTP, ZTP/P je dobrovolné. Zpracování osobního údaje týkajícího se věku je naopak nezbytné pro účely ochrany zájmů dětí, ale i jejich odpovídajícího zapojení do činnosti spolku. Konkrétní věk dětí je evidován také v souvislosti s poskytnutím slevy na povolenku (slevy pro děti do 15 let, pro mládež od 16 do 18 let). Z povahy věci se dětí nebude týkat zpracování osobního údaje povolání či odbornosti. MO JČÚS ČRS není subjektem, který by dětem nabízel služby informační společnosti (čl. 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Povaha zájmu MO JČÚS ČRS: Zájem na organizaci spolkové činnosti je přidanou hodnotou, kterou MO JČÚS ČRS vytváří, když tímto způsobem vykonává veřejně prospěšnou činnost spočívající v rozvoji kultury rybářství, provozování akvakultury, ochrany přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagaci rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti, kdy jeho činnost vede k aktivní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí. Lze tedy konstatovat, že činnost MO JČÚS ČRS je tak v zájmu celé společnosti, jakož i v zájmu subjektů údajů (osobní účastí na činnosti MO JČÚS ČRS se jeho členové zapojují do kolektivu, zapojením do brigád se účastní prospěšných aktivit v rámci obce, apod.).

 

 

B) Důsledky zpracování pro subjekty údajů

 

Způsob zamýšleného zpracování: nejedná se o zpracování rozsáhlé, při daném zpracování nebude docházet k vytěžování osobních údajů, profilování či automatickému rozhodování, tj. takovému zpracování, které by představovalo vyšší riziko pro soukromí subjektů údajů. K osobním údajům má v rámci MO JČÚS ČRS přístup omezený počet osob, a to výhradně vybraní funkcionáři MO JČÚS ČRS. K osobním údajům mají dále přístup výdejci povolenek (členové Českého rybářského svazu, z.s.) a externí výdejci povolenek, kteří vydávají povolenky na základě smlouvy o výdeji povolenek. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

 

 

Vztah MO JČÚS ČRS a subjektu údajů: Subjekty údajů jsou členové MO JČÚS ČRS, kteří se jeho prostřednictvím dobrovolně sdružují. I přesto, že mezi těmito subjekty údajů mohou být zranitelné osoby – děti, cílem a posláním MO JČÚS ČRS je vytvářet pozitivní vliv na tyto osoby v souladu se svým posláním. Samotnou přihlášku dítěte do MO JČÚS ČRS podepisuje vždy zákonný zástupce, děti se tak podílí na činnosti MO JČÚS ČRS s vědomím rodičů, resp. zákonných zástupců. Cílem MO JČÚS ČRS není primárně hospodářská činnost, nepřipadá tak v úvahu např. využívání rozumové nezralosti dětí k hospodářskému prospěchu MO JČÚS ČRS, jak tomu může být v případě společností zaměřujících prodej svých produktů či služeb na dětské zákazníky. Posláním MO JČÚS ČRS je naopak vedení dětí k rybářskému sportu a ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí.

 

 

C) Záruky pro ochranu práv a svobod subjektů údajů: Za účelem ochrany osobních údajů byla přijata nejméně tato opatření:

 • minimalizace počtu zpracovávaných osobních údajů

 • nastavení retenčních limitů (nastavení doby uchovávání osobních údajů, po jejichž uplynutí dochází ke skartaci či výmazu osobních údajů)

 • oddělená evidence v případě ukončení členství po vymezenou dobu z důvodu možného obnovení členství

 • přístup k evidenci mají pouze k tomu oprávněné osoby

 • přístup do IS Lipan na základě autorizace (přihlašovací údaje)

 • subjekty údajů jsou poučeny o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně možnosti podání námitek proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu MO JČÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti

 

ZÁVĚR

 

MO JČÚS ČRS po provedení výše uvedeného testu došel k závěru, že jsou splněny předpoklady pro zpracování výše vyjmenovaných osobních údajů v MO JČÚS ČRS na základě oprávněného zájmu bez nutnosti získání souhlasu subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 


 

 

 

Směrnice pobočného spolku

Českého rybářského svazu, z.s.,

místní organizace

k ochraně osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz

 

Tato směrnice byla schválena pobočným spolkem dne 21. května 2018

 

Datum aktualizace: 5. dubna 2019

 

I.

 

Směrnice stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti místních organizací Českého rybářského svazu, z.s., Jihočeského územního svazu (dále jen „MO JčÚS ČRS“). Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

 

II.

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie, videozáznam, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

 

III.

 

Správce osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů je pobočný spolek Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace [Doplní se název MO], se sídlem [Doplní místní organizace], IČ: [Doplní místní organizace], zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. [Doplní místní organizace] (pobočný spolek Českého rybářského svazu, z. s., Jihočeského územního svazu).

 

 

IV.

 

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů člena zpracovávaných MO JčÚS ČRS:

 

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení,

 • titul,

 • datum narození,

 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

 

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,

 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,

 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,

 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,

 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z.s., bude člen převeden do evidence vyloučených členů,

 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 Stanov Českého rybářského svazu, z.s.


 

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (organizace brigád, závodů, kroužků dětí a mládeže, organizace a řízení spolku apod.),

 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,

 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. MO JčÚS ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan (dále jen „IS Lipan“), včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů v IS Lipan,

 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti,

 • pohlaví – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád a pro statistické účely,

 • věk – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, pro statistické účely, případně poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem MO JčÚS ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vedení statistik. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace uplatnit právo kdykoliv vznést námitku. MO JčÚS ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud je vedena listinná evidence členů, tato neobsahuje osobní údaje nad rámec výčtu osobních údajů uvedených výše.

 

 

Doba zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z § 236 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Stanov Českého rybářského svazu, z. s., a Jednacího řádu Českého rybářského svazu, z. s., zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to následovně:

 

 • Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:

  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 12 měsíců od ukončení členství, tj. vždy nejméně do 30. 4. následujícího roku z důvodu možného obnovení členství, a to:

   • V IS Lipan jsou po ukončení členství osobní údaje dále uchovávány v neaktivním prostředí, tzn., že do obnovení členství systém umožňuje toliko nahlédnutí na tzv. vizitku rybáře obsahující jméno, příjmení a datum narození.

   • V případě vedení listinné evidence jsou po ukončení členství osobní údaje převedeny do samostatné evidence, do které není MO JčÚS ČRS až do případného obnovení členství oprávněno nahlížet, či tyto osobní údaje jakýmkoliv způsobem dále zpracovávat.

  • Po uplynutí 12 měsíců od ukončení členství, tj. k 1. 5. následujícího roku jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).

  • Pokud byla proti zpracování některých osobních údajů vznesena ze strany člena námitka, MO JčÚS ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. V případě, že nedojde k obnovení členství, jsou po uplynutí této doby veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

 

 

V.

 

Systém zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje člena jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě, případně i manuálně v listinné podobě.

Seznam členů je v souladu se Stanovami Českého rybářského svazu, z. s., přístupný pouze členům Českého rybářského svazu, z. s., jinak jen v zákonem stanovených případech.

 

Osobní údaje člena zpracovávají výhradně k tomu pověření funkcionáři a členové MO JčÚS ČRS, případně správcem osobních údajů pověřené osoby. Seznam těchto pověřených osob je uveden níže.

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, ani do třetích zemí.

 

Varianta 1:

 

MO JčÚS ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě ve webovém rozhraní „Informačního systému Lipan“, který je umístěn na doménách www.islipan.cz a www.plus4u.net na základě centrální smlouvy o užívání teritoria s Plus4U Net a.s., V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ 28383559.

Systém IS Lipan je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.


 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Kohout Karel

 2. Šárka Novotná

 3. Souček Ondřej

 4. Babor Miroslav

 

 

Varianta 2:

 

MO JčÚS ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě v programu [Doplní místní organizace], který je nainstalován v PC.

PC (nosič údajů) a samotný program [Doplní místní organizace] je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.


 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení [Doplní místní organizace]

 2. Jméno a příjmení [Doplní místní organizace]

 3. Jméno a příjmení [Doplní místní organizace]

 

Varianta 3:

 

MO JčÚS ČRS zpracovává osobní údaje v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce bez možnosti přístupu cizích osob v sídle MO JčÚS ČRS. MO JčÚS ČRS vede písemnou evidenci přístupů k osobním údajům.


 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Babor Miroslav

 2. Kohout Karel

 3. Šárka Novotná

 4. Souček Ondřej

 

 

 

VI.

 

Vracení povolenky k lovu ryb uživateli revíru:

 

Na základě § 4 odst. 2 písm. c) Stanov ČRS, z. s., je člen povinen do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb vrátit řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

Varianta 1 – platí pro povolenky vydávané od roku 2019 (nový vzor)

 

Držitel povolenky vrací oddíl II povolenky poté, co odstraní a ponechá si oddíl I povolenky, na kterém jsou uvedeny jeho osobní údaje. V případě, že držitel povolenky odevzdá současně oddíl I a II povolenky, je MO JčÚS ČRS po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen odstranit oddíl I povolenky před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II a ten neprodleně zlikvidovat.

 

Varianta 2 (pro MO JčÚS ČRS, které samy zpracovávají statistiky úlovků)

 

Po převzetí vrácené územní nebo místní povolenky k lovu ryb MO JčÚS ČRS provede zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) místní organizace. Po zpracování statistických údajů budou povolenky k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za zpracování statistik úlovků v místní organizaci je Krátoška Jan.

 

Varianta 3 (pro zpracování statistik úlovků celosvazových povolenek)

 

Po převzetí vrácené celosvazové povolenky k lovu ryb MO JčÚS ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl I. a II. povolenky k lovu ryb) Českému rybářskému svazu, z.s., Jihočeskému územnímu svazu, který je předá sekretariátu Republikové rady Českého rybářského svazu, z.s., Nad Olšinami 282/31, Praha 10.

 

 

VII.

 

Poučení o právech subjektu údajů (člena)

 

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

 

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

 

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

VIII.

 

Povinnost poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v so

 

 

 

 

 

 

 

 

Český rybářský svaz, z.s.,

místní organizace Mladá Vožice

IČ: 00477176

adresa: Husovo nám. 182

 

 

 

 

 

 

Směrnice pobočného spolku ČRS, z. s.,

k ochraně osobních údajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato směrnice byla schválena pobočným spolkem ČRS, z. s. dne 8. 6. 2018

 

 

 

 

I.

 

Směrnice stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti ČRS, z. s., Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

 

II.

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie, videozáznam, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

 

III.

 

Správce osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů je pobočný spolek Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Mladá Vožice se sídlem Husovo nám. 182., IČ:  00477176, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 42886 (pobočný spolek ČRS, z. s., dále jen „ČRS“).

 

 

IV.

 

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů člena zpracovávaných ČRS:

 

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

 

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,
 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,
 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,
 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,
 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. bude člen převeden do evidence vyloučených členů
 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 Stanov Českého rybářského svazu, z. s.

 

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (organizace brigády, závodů, kroužků dětí a mládeže, organizace a řízení spolku apod.),
 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,
 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan (dále IS Lipan), včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů v IS Lipan
 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti
 • pohlaví – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád a pro statistické účely,
 • věk – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, pro statistické účely, případně poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vedení statistik. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace uplatnit právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud je vedena listinná evidence členů, tato neobsahuje osobní údaje nad rámec výčtu osobních údajů uvedených výše.

 

Doba zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z § 236 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Stanov Českého rybářského svazu, z. s., a Jednacího řádu Českého rybářského svazu, z. s., zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to následovně:

 

 • Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:
  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 12 měsíců od ukončení členství, tj. vždy nejméně do 30. 4. následujícího roku z důvodu možného obnovení členství, a to:
   • V IS Lipan jsou po ukončení členství osobní údaje dále uchovávány v neaktivním prostředí, tzn., že do obnovení členství systém umožňuje toliko nahlédnutí na tzv. vizitku rybáře obsahující jméno, příjmení a datum narození.
   • V případě vedení listinné evidence jsou po ukončení členství osobní údaje převedeny do samostatné evidence, do které není ČRS až do případného obnovení členství oprávněno nahlížet, či tyto osobní údaje jakýmkoliv způsobem dále zpracovávat.
  • Po uplynutí 12 měsíců od ukončení členství, tj. k 1. 5. následujícího roku jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
  • Pokud byla proti zpracování některých osobních údajů vznesena ze strany člena námitka, ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. V případě, že nedojde k obnovení členství, jsou po uplynutí této doby veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

 

 

V.

 

Systém zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje člena jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě, případně i manuálně v listinné podobě.

Seznam členů je v souladu se Stanovami Českého rybářského svazu, z. s., přístupný pouze členům Českého rybářského svazu, z. s., jinak jen v zákonem stanovených případech.

 

Osobní údaje člena zpracovávají výhradně k tomu pověření funkcionáři a členové ČRS, případně správcem osobních údajů. pověřené osoby. Seznam těchto pověřených osob je uveden níže.

 

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, ani do třetích zemí.

 

Varianta 1:

 

ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě ve webovém rozhraní „Informačního systému Lipan“, který je umístěn na doménách www.islipan.cz a www.plus4u.net na základě centrální smlouvy o užívání teritoria s Plus4U Net a.s.,
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ 28383559.

Systém IS Lipan je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení    Šárka Novotná
 2. Jméno a příjmení    Karel Kohout
 3. Jméno a příjmení    Miroslav Babor
 4. Jméno a příjmení    Ondřěj Souček

 

 

Varianta 2:

 

ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě v programu Lipan, který je nainstalován v PC na základě centrální smlouvy o poskytování softwarového vybavení                                                                                

………………………………………………………………………… (firma, IČ, adresa)

PC (nosič údajů) a samotný program je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení 
 2. Jméno a příjmení
 3. Jméno a příjmení

 

Varianta 3:

 

ČRS zpracovává osobní údaje v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce bez možnosti přístupu cizích osob v sídle ČRS. ČRS vede písemnou evidenci přístupů k osobním údajům.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Psota Pavel
 2. Novotná Šárka
 3. Kohout Karel

 

 

 

VI.

 

Vracení povolenky k lovu ryb:

 

Na základě § 4 odst. 2 písm. c) Stanov ČRS, z. s., je člen povinen do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb vrátit řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

 

Varianta 1 – platí pro povolenky vydávané v roce 2018

 

ČRS je po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen, před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II. povolenky k lovu ryb, zneviditelnit (začernit) na povolence k lovu ryb osobní údaje člena, tj. jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt držitele.

 

Varianta 2 – platí pro povolenky vydávané od roku 2019 (nový vzor)

 

Držitel povolenky vrací oddíl II povolenky poté, co odstraní a ponechá si oddíl I povolenky, na kterém jsou uvedeny jeho osobní údaje. V případě, že držitel povolenky odevzdá současně oddíl I a II povolenky, je ČRS po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen odstranit oddíl I povolenky před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II a ten neprodleně zlikvidovat.

 

Varianta 3 (pro MO, které samy zpracovávají statistiky úlovků)

 

Po převzetí vrácené územní nebo místní povolenky k lovu ryb ČRS provede zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) místní organizace. Po zpracování statistických údajů budou povolenky k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za zpracování statistik úlovků v místní organizaci je p. Jan Krátoška, Babor Miroslav.

 

Varianta 4 (pro zpracování statistik úlovků celosvazových povolenek)

 

Po převzetí vrácené celosvazové povolenky k lovu ryb ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl I. a II. povolenky k lovu ryb) územnímu svazu, který je předá sekretariátu Rady ČRS.

 

 

VII.

 

Poučení o právech subjektu údajů (člena)

 

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

 

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

 

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

VIII.

 

Povinnost poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů (členovi):

 

ČRS je povinen informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů dát na vědomí všem členům dle možností ČRS a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutí informací při výdeji povolenky k lovu ryb. 

 

viz příloha č. 1

 

Příloha č. 2 - Přihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je společnost ČRS z. s., místní organizace Mladá Vožice se sídlem Husovo nám. 182., 39143 Mladá Vožice. IČ: 00477176, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 42886  (dále jen „ČRS“).

 

 

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

 

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,
 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,
 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,
 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,
 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. bude člen převeden do evidence vyloučených členů
 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 stanov Českého rybářského svazu, z.s.

 

 

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (brigády, apod.),
 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,
 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan, včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů
 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti
 • pohlaví – pro statistické účely
 • věk – pro statistické účely

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:
  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 12 měsíců od ukončení členství, tj. vždy nejméně do 30. 4. následujícího roku z důvodu možného obnovení členství, a to:
   • V IS Lipan jsou po ukončení členství osobní údaje dále uchovávány v neaktivním prostředí, tzn., že do obnovení členství systém umožňuje toliko nahlédnutí na tzv. vizitku rybáře obsahující jméno, příjmení, datum narození a příslušnost k místní organizaci.
   • V případě vedení listinné evidence jsou po ukončení členství osobní údaje převedeny do samostatné evidence, do které není ČRS až do případného obnovení členství oprávněno nahlížet, či tyto osobní údaje jakýmkoliv způsobem dále zpracovávat.
  • Po uplynutí 12 měsíců od ukončení členství jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
  • Pokud byla proti zpracování některých osobních údajů vznesena ze strany člena námitka, ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. Po uplynutí této doby jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně k tomu pověřenými funkcionáři ČRS.

 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány dalším subjektům, či do třetích zemí.

 

 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

 

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

 

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Razítko místní organizace

 

 

 

Přihláška

člena Českého rybářského svazu, z. s.

 

Podepsaný/-á

(příjmení a jméno, titul): ………………………………………………………………………

 

Narozen/a dne: ……………………………………

 

Povolání: ………………………………………………………………………

 

Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………

 

PSČ: …………………………

 

 

 

 

Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opatření vyloučení z ČRS. z. s., nebo MRS, a nebylo proti mně ani zahájeno kárné řízení podle Stanov ČRS, z. s., nebo MRS.

 

 

Dne:………………………………

 

 

 

                                                                                     ..................................................................

                                                                                                      vlastnoruční podpis
                                                                                          (u dětí podpis zákonného zástupce)

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Směrnice stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů v rámci činnosti ČRS, z. s., Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

 

II.

 

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie, videozáznam, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

 

 

III.

 

Správce osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů je pobočný spolek Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Mladá Vožice se sídlem Husovo nám. 182., IČ:  00477176, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 42886 (pobočný spolek ČRS, z. s., dále jen „ČRS“).

 

 

IV.

 

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů člena zpracovávaných ČRS:

 

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

 

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,
 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,
 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,
 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,
 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. bude člen převeden do evidence vyloučených členů
 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 Stanov Českého rybářského svazu, z. s.

 

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (organizace brigády, závodů, kroužků dětí a mládeže, organizace a řízení spolku apod.),
 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,
 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan (dále IS Lipan), včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů v IS Lipan
 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti
 • pohlaví – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád a pro statistické účely,
 • věk – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, pro statistické účely, případně poskytnutí slevy na povolenku k lovu ryb

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vedení statistik. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace uplatnit právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud je vedena listinná evidence členů, tato neobsahuje osobní údaje nad rámec výčtu osobních údajů uvedených výše.

 

Doba zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z § 236 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Stanov Českého rybářského svazu, z. s., a Jednacího řádu Českého rybářského svazu, z. s., zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to následovně:

 

 • Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z. s., (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:
  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 12 měsíců od ukončení členství, tj. vždy nejméně do 30. 4. následujícího roku z důvodu možného obnovení členství, a to:
   • V IS Lipan jsou po ukončení členství osobní údaje dále uchovávány v neaktivním prostředí, tzn., že do obnovení členství systém umožňuje toliko nahlédnutí na tzv. vizitku rybáře obsahující jméno, příjmení a datum narození.
   • V případě vedení listinné evidence jsou po ukončení členství osobní údaje převedeny do samostatné evidence, do které není ČRS až do případného obnovení členství oprávněno nahlížet, či tyto osobní údaje jakýmkoliv způsobem dále zpracovávat.
  • Po uplynutí 12 měsíců od ukončení členství, tj. k 1. 5. následujícího roku jsou veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
  • Pokud byla proti zpracování některých osobních údajů vznesena ze strany člena námitka, ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Údaj o vyloučení člena je zpracováván po dobu 24 měsíců od vyloučení. V případě, že nedojde k obnovení členství, jsou po uplynutí této doby veškeré osobní údaje člena zlikvidovány (výmaz, skartace).
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely správních nebo jiných řízení po dobu trvání těchto řízení.

 

 

V.

 

Systém zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje člena jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě, případně i manuálně v listinné podobě.

Seznam členů je v souladu se Stanovami Českého rybářského svazu, z. s., přístupný pouze členům Českého rybářského svazu, z. s., jinak jen v zákonem stanovených případech.

 

Osobní údaje člena zpracovávají výhradně k tomu pověření funkcionáři a členové ČRS, případně správcem osobních údajů. pověřené osoby. Seznam těchto pověřených osob je uveden níže.

 

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, ani do třetích zemí.

 

Varianta 1:

 

ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě ve webovém rozhraní „Informačního systému Lipan“, který je umístěn na doménách www.islipan.cz a www.plus4u.net na základě centrální smlouvy o užívání teritoria s Plus4U Net a.s.,
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ 28383559.

Systém IS Lipan je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení    Šárka Novotná
 2. Jméno a příjmení    Karel Kohout
 3. Jméno a příjmení    Miroslav Babor
 4. Jméno a příjmení    Ondřěj Souček

 

 

Varianta 2:

 

ČRS zpracovává osobní údaje automatizovaně v elektronické formě v programu Lipan, který je nainstalován v PC na základě centrální smlouvy o poskytování softwarového vybavení                                                                                

………………………………………………………………………… (firma, IČ, adresa)

PC (nosič údajů) a samotný program je zabezpečen přístupovým jménem a heslem.

Přístup oprávněných osob je v systému logován.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Jméno a příjmení 
 2. Jméno a příjmení
 3. Jméno a příjmení

 

Varianta 3:

 

ČRS zpracovává osobní údaje v listinné podobě, které jsou uloženy a zabezpečeny v kartotéce bez možnosti přístupu cizích osob v sídle ČRS. ČRS vede písemnou evidenci přístupů k osobním údajům.

 

Seznam osob s přístupem do evidence členů:

 1. Psota Pavel
 2. Novotná Šárka
 3. Kohout Karel

 

 

 

VI.

 

Vracení povolenky k lovu ryb:

 

Na základě § 4 odst. 2 písm. c) Stanov ČRS, z. s., je člen povinen do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb vrátit řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal.

 

Varianta 1 – platí pro povolenky vydávané v roce 2018

 

ČRS je po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen, před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II. povolenky k lovu ryb, zneviditelnit (začernit) na povolence k lovu ryb osobní údaje člena, tj. jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt držitele.

 

Varianta 2 – platí pro povolenky vydávané od roku 2019 (nový vzor)

 

Držitel povolenky vrací oddíl II povolenky poté, co odstraní a ponechá si oddíl I povolenky, na kterém jsou uvedeny jeho osobní údaje. V případě, že držitel povolenky odevzdá současně oddíl I a II povolenky, je ČRS po převzetí vrácené povolenky k lovu ryb povinen odstranit oddíl I povolenky před předáním zpracovateli statistických údajů vyplněných v oddíle II a ten neprodleně zlikvidovat.

 

Varianta 3 (pro MO, které samy zpracovávají statistiky úlovků)

 

Po převzetí vrácené územní nebo místní povolenky k lovu ryb ČRS provede zpracování statistik úlovků (oddíl II. povolenky k lovu ryb) místní organizace. Po zpracování statistických údajů budou povolenky k lovu ryb po stanovené skartační době nevratně zlikvidovány.

Pověřená osoba za zpracování statistik úlovků v místní organizaci je p. Jan Krátoška, Babor Miroslav.

 

Varianta 4 (pro zpracování statistik úlovků celosvazových povolenek)

 

Po převzetí vrácené celosvazové povolenky k lovu ryb ČRS předá povolenky ke zpracování statistik úlovků (oddíl I. a II. povolenky k lovu ryb) územnímu svazu, který je předá sekretariátu Rady ČRS.

 

 

VII.

 

Poučení o právech subjektu údajů (člena)

 

Právo na přístup: Člen má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Člen má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) bezúplatně obdržet.

 

Právo na opravu a doplnění: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má člen právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz: Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 

Právo na omezení zpracování: Člen má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo vznést námitku: Člen má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,

 

Právo na přenositelnost: Člen má právo bezúplatně získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnuté členem, má tento člen právo souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo podat stížnost: Pokud se člen domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

VIII.

 

Povinnost poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů (členovi):

 

ČRS je povinen informaci o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů subjektu údajů dát na vědomí všem členům dle možností ČRS a to buď formou veřejné vývěsky nebo umístěním na webové stránky nebo poskytnutí informací při výdeji povolenky k lovu ryb. 

 

viz příloha č. 1

 

Příloha č. 2 - Přihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem osobních údajů je společnost ČRS z. s., místní organizace Mladá Vožice se sídlem Husovo nám. 182., 39143 Mladá Vožice. IČ: 00477176, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 42886  (dále jen „ČRS“).

 

 

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A) Povinně poskytované osobní údaje člena zpracovávané za účelem evidence členů a vydávání povolenek k lovu ryb (tj. osobní údaje, bez jejichž uvedení není možný vznik členství, ani výdej povolenky k lovu ryb):

 • jméno, příjmení,
 • titul,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dále plnění zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dle § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. a přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění za účelem výdeje povolenek k lovu ryb).

 

Na právním základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou dále u každého člena zpracovávány tyto osobní údaje:

 • kategorie členství (dospělí, mládež, děti; člen řádný, přispívající, čestný) – za účelem vedení evidence členů a kontroly plnění povinností člena,
 • příslušnost k místní organizaci - za účelem vedení evidence členů,
 • záznamy o plnění členských povinností (úhrada členské známky, seznam odpracovaných brigád) – za účelem evidence plnění členských povinností,
 • seznam zakoupených povolenek – za účelem vedení evidence povolenek,
 • vyloučení – případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. bude člen převeden do evidence vyloučených členů
 • informace o kárném řízení, oznámení o přestupcích – za účelem evidence kárných řízení a důsledků s tím spojených ve smyslu § 5 stanov Českého rybářského svazu, z.s.

 

 

B) Dobrovolně poskytované osobní údaje člena (tj. osobní údaje, které člen není povinen uvádět):

 • telefonní číslo a e-mailová adresa – tyto osobní údaje jsou využívány za účelem organizace spolkové činnosti (brigády, apod.),
 • povolání či odbornost – tento osobní údaj je využíván za účelem možného využití odborného vzdělání, či odborných zkušeností při organizaci spolkové činnosti,
 • držitel průkazu ZTP, ZTP/P – tento osobní údaj je využíván za účelem osvobození od brigád, resp. slevy na povolenku k lovu ryb.

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 

C) Další zpracovávané osobní údaje člena zpracovávané v rámci Informačního systému Lipan, včetně uvedení účelu daného zpracování:

 • kód rybáře – za účelem vedení evidence členů
 • seznam vyznamenání – za účelem vedení evidence dalších skutečností v rámci spolkové činnosti
 • pohlaví – pro statistické účely
 • věk – pro statistické účely

 

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je oprávněný zájem ČRS na organizaci spolkové činnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování může člen z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku. ČRS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání členství.

 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (vystoupení) a v případě zániku dle § 3 odst. 7 písm. a) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (úmrtí) jsou veškeré osobní údaje člena bezodkladně zlikvidovány, či skartovány.
 • V případě zániku členství dle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov Českého rybářského svazu, z.s. (zrušení členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku do konce dubna příslušného kalendářního roku) bude postupováno následovně:
  • Po ukončení členství jsou veškeré osobní údaje uchovávány po dobu dalších 1